vajanadan.si » Baza znanja HRM odprto » Vzpostavitev učinkovite promocije zdravja v podjetju

Promocija zdravja pri delu

Avtor: Davor Denkovski, dr. med., spec. MDPŠ

Koncept promocije zdravja pri delu je v osnovi enostaven – potrebno je ugotoviti kateri dejavniki v delovnem okolju slabšajo zdravje zaposlenih, in jih obvladovati z vpeljevanjem

 • ergonomskih,
 • organizacijskih in
 • tehničnih/tehnoloških izboljšav delovnega okolja.
Zaradi svojega pomena pri vzdrževanju zdravja zaposlenih je promocija zdravja pri delu (PZD) zapisana v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, kot zakonska obveza delodajalca, ki jo mora opredeliti v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, zanjo zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja.

Razlogi za upravljanje z zdravjem v slovenskih podjetjih

Slovenska podjetja* se za ukrepe vzdrževanja in krepitve zdravja zaposlenih odločajo zaradi:

 • zagotavljanja višje produktivnosti zaposlenih,
 • obvladovanja bolniškega staleža,
 • večje pripadnosti zaposlenih,
 • obvladovanje izziva staranja delovne sile,
 • zakonske obveze,
 • dobrih praks v primerljivih podjetjih,
 • večjega ugleda podjetja,
 • znižanja stroškov povezanih s slabim zdravjem zaposlenih,
 • večje konkurenčnosti podjetja
 • in drugih razlogov.

*(rezultati analize razlogov med 250 slovenskimi podjetji).

Za uspešnost aktivnosti PZD je ključna podpora vodstva delovne organizacije. Svetujemo, da je v skupino za zdravje v podjetju vključen tudi predstavnik vodstva.

Koraki izvajanja promocije zdravja v podjetju

Temeljni koraki izvajanja promocije zdravja v delovni organizaciji so:

 1. podpora vodstva in ustanovitev skupine za zdravje
 2. analiza stanja
 3. izbira ciljev z načrtovanjem ukrepov in aktivnosti
 4. izvajanje programa
 5. spremljanje rezultatov in prilagoditev programa

korak 1 – zagotovitev podpore vodstva

Eden ključnih korakov, od katerega je odvisen uspeh in dolgoživost programa, je podpora vodstva. (Povezava – izobraževanje za vodstvo in vodje)

Za uspeh načrtovanih aktivnosti je pomembno spodbujanje aktivnega sodelovanja zaposlenih, pri čemer nam je v pomoč ustrezna kultura zdravja v podjetju, podpora vodstva ter vključevanje internih promotorjev zdravja.

2. ustanovitev skupine za zdravje

Promocija zdravja je najbolj uspešna, če jo izvajajo zaposleni v delovni organizaciji. Odvisno od velikosti podjetja, so priporočeni člani skupine za zdravje:

 • Predstavnik vodstva/lastnik: aktivnostim daje moralni, finančni in organizacijski mandat;
 • Kadrovik: prispeva informacije o splošni klimi, motivaciji, pripadnosti, demografiji, bolniškem staležu;
 • Vodje: imajo znanje o delovnem procesu, kritičnih točkah proizvodnje, pojavljajoči se zdravstveni problematiki pri opravljanju dela;
 • Predstavnik zaposlenih: zastopa stališče zaposlenih, izpostavi probleme in rešitve ter konstruktivno sodeluje. Pomembno je, da je oseba spoštovana s strani zaposlenih in da ji le-ti zaupajo;
 • Interni promotorji zdravja: entuziasti, ki skupini in projektu dajejo dodatno energijo in motivacijo;
 • Pooblaščeni specialist medicine dela: predstavi stanje zdravja in delazmožnosti zaposlenih, zdravstveno problematiko in predlaga rešitve;
 • Strokovni sodelavec VZD: predstavi dejavnike tveganja v delovnem okolju, podatke iz ocene tveganja, varnostnih listov, opravljenih meritev ipd.;
Naloga skupine za zdravje je sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti za krepitev zdravja zaposlenih. Glede na potrebe se lahko skupini za zdravje pridružijo tudi drugi člani ter zunanji sodelavci, na primer: zunanji svetovalec za promocijo zdravja pri delu, kineziolog, fizioterapevt, psiholog in drugi.

3. Analiza zdravja in stanja

Analiza stanja sodi med pomembnejše faze za načrtovanje učinkovitih ukrepov PZD.

Skupina za zdravje iz dosegljivih podatkov izlušči glavne probleme v zvezi z zdravjem zaposlenih, ki vplivajo na varno, zdravo in učinkovito delo oz. so lahko posledica delovnega okolja in delovnega procesa.

Analizo zdravja in stanja v delovni organizaciji izvede specialist medicine dela, ki poda ustrezno interpretacijo rezultatov s predlogi ukrepov.
Pridobite informacije o analizi stanja in zdravja v vaši delovni organizaciji.

Skupina za zdravje za analizo stanja uporabi:

 • podatke podjetja o bolniškem staležu (zagotovi kadrovska služba)
 • podatke o vzrokih za bolniški stalež (zagotovi medicina dela pri NIJZ)
 • podatke o zdravju in delazmožnosti zaposlenih z zdravstvenih pregledov zaposlenih (medicina dela)
 • podatke o poškodbah pri delu (varnost in zdravje pri delu)
 • podatke v izjavi o varnosti z oceno tveganja (medicina dela in varnost pri delu)
 • podatke o organizacijski klimi in zadovoljstvu (kadrovska služba)
 • podatke o potrebah in pričakovanjih zaposlenih (kadrovska služba)
 • in druge podatke.
Skupina določi prioritetna področja, v katera bodo usmerjene aktivnosti promocije zdravja pri delu in zastavi cilje projekta, ki naj bodo specifični, merljivi, dosegljivi, realni in primerno časovno umeščeni (angl. akronim S.M.A.R.T.).

4. Načrtovanje ukrepov in aktivnosti

Določitvi ciljev sledi načrtovanje ukrepov, kjer se določi:

 • konkretne aktivnosti in ukrepe,
 • metode dela,
 • vloge posameznikov in
 • časovnico projekta.
Ukrepi in aktivnosti so tisto, kar običajno razumemo po ožjim pojmom promocije zdravja pri delu, npr. nabava ergonomskih stolov, izvajanje aktivnih odmorov, rotacijo delovnih mest ipd.

5. izvajanje programa

Ko smo sprejeli načrt promocije zdravja, ga dosledno in sistematično izvajamo.

Odvisno od izbranih aktivnosti, so lahko izvajalci slednjih zaposleni v podjetju ali pa zunanji strokovnjaki. Tudi v tej fazi je zelo pomembna ustrezna komunikacija in informiranje zaposlenih o programu, motivacija in spodbujanje k udeležbi.

Izbrani ukrepi in aktivnosti morajo reševati dejanski problem ali obvladovati obstoječe obremenitve, sicer ne bomo izvajali promocije zdravja pri delu, temveč zgolj neko aktivnost, ki predstavlja strošek in kasnejše razočaranje, saj ne bo želenih učinkov na zdravje, bolniški stalež ter produktivnost zaposlenih.

primeri ukrepov: delo z računalnikom

Če v vašem podjetju zaposleni opravljajo delo z računalnikom, so priporočeni ukrepi:

Pri sedečem delu z računalnikom so prisotne statične obremenitve hrbtenice in obhrbteničnih mišic, prihaja do skrajšav upogibalk kolka, zastajanja tekočin v nogah, plitvega dihanja in drugo. Te obremenitve lahko pri zaposlenih vodijo v razvoj nekaterih zdravstvenih težav, ki vplivajo na sposobnost opravljanja dela in odhode v bolniški stalež.
Pri pregledih na medicini dela naj bo še dodaten poudarek na zdravju ledvenega, vratnega in prsnega dela hrbtenice, zdravju rok, oči in duševnem zdravju, kar delodajalec navede na napotnici za preventivni pregled.

primeri ukrepov: stres in psihični napori na delovnem mestu

Če se zaposleni v vašem podjetju srečujejo s povišano stopnjo stresa in psihičnimi napori ter obremenitvami, se priporoča:

 • izobraževanja za zaposlene s področja obvladovanja stresa in krepitve duševnega zdravja
 • dostop do koristnih vsebin s področja: izobraževalne vsebine, videi sproščanja, čuječnosti in meditacije, ..
 • izvajanje usmerjenih aktivnih odmorov za sprostitev in regeneracijo,
 • zaposleni naj imajo možnost posveta s strokovnjaki v primeru vprašanj ali zdravstvenih težav,
 • omogočite zaposlenim udeležbo na vodenem sproščanju ali delavnicah izven dela,
 • ustrezni zdravstveni pregledi zaposlenih,
 • in drugi ukrepi.
Ob pregledu na medicini dela naj bo dodaten poudarek namenjen duševnemu zdravju, dobri psihični kondiciji, odsotnosti znakov zlorabe psihoaktivnih snovi ter odsotnosti ali ustrezni urejenosti stanj, ki vplivajo na psihično kondicijo.

primeri ukrepov: premeščanje bremen

Če v vašem podjetju zaposleni pri delu premeščajo (dvigujejo) bremena, se priporočajo ukrepi:

Pri premeščanju bremen prihaja do velikih obremenitev ledvene hrbtenice, kolen in ramenskih mišic. Med dvigovanjem je povišan tlak v trebušni votlini, krvni tlak ter očesni tlak, kar lahko vodi do zdravstvenih okvar oz. teh opravil zaposleni z nekaterimi zdravstvenimi težavami ne morejo opravljati.
Ob pregledu na medicini dela naj bo še dodaten poudarek na zdravju hrbtenice, nog in rok, trebušne stene in mišičnega steznika, trebušnih organov, krvnega tlaka, očesnega statusa (odsotnost povišanega očesnega tlaka) ter telesne kondicije. Posebne zdravstvene zahteve navedite na napotnici.

primeri ukrepov – stoječe delo

Če v vašem podjetju zaposleni pri delu večinoma stojijo, se priporočajo ukrepi:

 • izobraževanje zaposlenih s področja zdravja gibal in nog
 • izvajanje usmerjenih aktivnih odmorov pri delu, namenjenih zaposlenim, ki pri delu stojijo
 • plakati z ustreznimi vajami za vzdrževanje zdravja nog,
 • ukrepi na področju ergonomije in organizacije dela: možnost naslona ali občasnega sedenja, ustrezna obutev, talne podlage…
 • možnost posveta s strokovnjaki pri zdravstvenih težavah z gibali,
 • omogočanje udeležbe na vadbi za gibala in noge
 • in drugi ukrepi.
Pri dolgotrajnem stoječem delu prihaja do obremenitev sklepov nog, predvsem kolkov, kolen in stopal ter mehkih struktur nog, obremenitev ledvenega dela hrbtenice, zastajanja krvi in tekočin v nogah in drugo.
Pri pregledih na medicini dela naj bo še dodaten poudarek na zdravju gibal, nog in ožilja.

primeri ukrepov: vožnja v službene namene ali dolgotrajna vožnja na delo

Če zaposleni v vašem podjetju veliko časa preživijo za volanom, se priporočajo ukrepi:

 • dobra ergonomija sedenja: ustrezen in pravilno nastavljen sedež, podloge
 • prekinjanje sedenja in izvajanje usmerjenih aktivnih odmorov med postankom ali v mirovanju,
 • izobraževanje zaposlenih s področja zdravja hrbtenice in gibal s poudarkom na potrebah voznikov in vozačev
 • zaposleni naj imajo možnost posveta pri zdravstvenih težavah, ki ovira sposobnost vožnje,
 • omogočite udeležbo na vadbi za hrbtenico in zdrava gibala, v živo ali preko spleta
 • in drugo.
Pri pregledih na medicini dela naj bo dodaten poudarek na zdravju hrbtenice in gibal, vidu, sluhu, dobrih psihomotoričnih reakcijah, odsotnosti odvisnosti ali zlorabe psihoaktivnih snovi ter odsotnosti ali ustrezni urejenosti stanj, ki vplivajo na sposobnost za vožnjo.

7. evalvacija Rezultatov in prilagoditev PROGRAMA PZd

Izbrani program se lahko evalvira sproti, med samim potekom, ob določenih časovnicah ter po koncu zastavljenega terminskega roka (cilja).

Vrednoti se lahko sodelovanje članov, ovire in težave, nepričakovane dogodke, skladnost z izhodiščnimi cilji oz. med predvidenim in realnim potekom, razloge za morebitna odstopanja od načrta ipd. Glede na rezultate ustrezno prilagodimo nadaljnje aktivnosti.

Če smo aktivnosti načrtovali na podlagi ustrezne analize zdravja in stanja ter upoštevali ostale naštete korake, lahko pričakujemo želene rezultate in dosežene cilje.

učinkovit je le podjetju prilagojen program promocije zdravja

Z aktivnostmi za vzdrževanje in krepitev zdravja v podjetju bomo dosegli želene cilje, če bodo izpolnjeni naslednji elementi:

 • vodstvo podpira izvajanje aktivnosti,
 • sestavljena je “skupina za zdravje”, ki bdi nad programom,
 • opravljena je strokovna analiza zdravja in stanja z identifikacijo potreb,
 • določeni so ustrezni cilji in načrtovani ustrezni ukrepi za doseg ciljev,
 • zastavljene aktivnosti se izvajajo,
 • rezultati se evalvirajo in program se po potrebi prilagaja.
Za več informacij o najustreznejših aktivnostih za vzdrževanje zdravja zaposlenih v vašem podjetju, povprašajte strokovnjake ZAP FITCORP.