vajanadan.si » Baza znanja HRM odprto » Kako ustrezno izpolniti napotnico za preventivni pregled na medicini dela

izpolnjevanje napotnice za preventivni pregled delavca na medicini dela

Avtor: Davor Denkovski, dr. med., spec. MDPŠ, s sodelavci

Pravilno in natančno izpolnjena napotnica je ključnega pomena, da se pri delavcu opravi ustrezen zdravstveni pregled in poda ocena delazmožnosti (izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev) za predvideno delo.

Poznamo dve vrsti napotnic:

  • za predhodni zdravstveni pregled, ki se opravi pred nastopom na novo delo in
  • za obdobni in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede, ki se opravljajo v določenih časovnih intervalih ali po potrebi.
V spodnjem besedilu bomo prikazali primer za ustrezno izpolnitev rubrik napotnice za delovno mesto “Monter ogrevalnih naprav“. Več delovnih mest dostopnih v bazi znanja HRM.
Delodajalec/kadrovska služba napotnico izpolni na podlagi izjave o varnosti z oceno tveganja, v kateri je specialist medicine dela opredelil posebne zdravstvene zahteve za delo.

rubrika – POMEMBNI PODATKI IZ OCENE TVEGANJA

Na tem mestu navedite najpomembnejša delovna opravila, ki jih zaposleni opravlja najpogosteje. V primeru dela v proizvodnji navedite stroj ali linijo, na katerih delavec dela, navedite morebitno vožnjo motornih vozil v službene namene, vožnjo viličarja ipd.

Napišite v katerih izmenah bo delavec delal (npr. dopoldansko delo, popoldansko delo, triizmenski delovni čas itn.), navedite število ur na teden in predvideno število nadur.

Primer – monter ogrevalnih naprav: inštalacija naprav, montaža in vgrajevanje, reguliranje in vzdrževanje naprav, ročna obdelava elementov, varjenje. Delo na terenu, pri strankah, vožnja vozila v službene namene, prevoz sodelavcev. Komunikacija s sodelavci in strankami, svetovanje strankam, skrb za zalogo materiala, skrb za orodje, čistočo in urejenost vozila. Delovni čas: dopoldanski s podaljšanji, drsni delovni čas, nepredvidljiv delovni čas.

Delovna oprema in predmeti dela

Med delovno opremo sodijo orodja in naprave, ki jih delavec pri delu uporablja oz. z njihovo pomočjo opravlja svoje delo (npr. telefon, računalnik, osebni avtomobil),

Med predmete dela sodijo materiali (surovine), ki jih delavec obdeluje in izdelki, ki jih proizvede med svojim delom (npr. programer dela z informacijami, programsko kodo, računalniškimi programi)

Monter ogrevalnih naprav, delovna oprema: orodja, stroji, varilni aparati, pile, žage, ključi, izvijači, kladivo, dleto, tehnica…
Monter ogrevalnih naprav, predmeti dela: cevi, tesnila, črpalke, kotli, radiatorji, armature, grelci, pomožni materiali, predivo, firnež, elektrode, dokumenti, računi, garancijski listi, atesti, delovni nalogi…

Izpostavljenost tveganjem (zahteve, obremenitve, škodljivosti)- POMEMBNO!

Pri izpolnjevanju rubrike si pomagajte z oceno tveganja, kjer so opredeljena tveganja za posamezno delovno mesto.

Osredotočite se predvsem na najpomembnejše zahteve, obremenitve in tveganja za zdravje delavca (npr. delo na višini, udeležba v prometu, izpostavljenost hrupu, kemikaliijam, povišana stopnja stresa…).

Monter ogrevalnih naprav: delo stoje, čepe, v predklonu, rotaciji trupa, prisilne drže hrbtenice, ramen, rok, nog. Potiskanje, vlečenje, dvigovanje, premeščanje bremen. Delo na višini, nad globino. Izpostavljenost temperaturnim spremembam, vlagi in prepihu, prahu, plinom, param. Možnost opeklin, ureznin, poškodb oči, glave, udov nevarnost eksplozij. Izpostavljenost hrupu, lokalnim vibracijam, UV sevanju (varjenje). Delo v zaprtih prostorih, v umazaniji, ob neprijetnih vonjavah. Delo na terenu, vožnja avtomobila, prevoz sodelavcev. Kontakti s sodelavci in strankami, možnost kontakta z bolniki (v domovih strank).
V kolikor delodajalec tveganj, obremenitev in zahtev ne navede in delavec zanje ni bil pogledan (ni bilo ugotovljeno ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za delo), lahko delodajalec ob pojavu zdravstvenih težav ali poškodb v zvezi z delom, poleg odškodnine nosi vse stroške bolniške, zdravljenja in rehabilitacije, ki jih je imel ZZZS.

Ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela

V tej rubriki opišite kateri tehnični, organizacijski, ergonomski in drugi ukrepi so bili izvedeni na tem delovnem mestu (npr. ergonomska ureditev delovnih mest, namestitev novih varnostnih mehanizmov, zamenjava tehnologije, izvedena usmerjena izobraževanja zaposlenih, uvedba fleksibilnega delovnega časa, uvedba programa promocije zdravja pri delu itd.).

Primer za monterja: na voljo nove protivrezne rokavice, zaščitna očala, izobraževanje s področja zdravja gibal, dostop do zdrave platforme …

Osebna varovalna oprema

Navedite osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na tem delovnem mestu.

Primer monter: delovna obleka, čevlji, rokavice, zaščitna očala, maska, dihalni aparat, indikator plinov, varnostni pas, dežni plašč …

Posebne zdravstvene zahteve – pomembno!

Pri tej rubriki si pomagamo delom ocene tveganja, v katerem je pooblaščeni zdravnik medicine dela opredelil zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec za konkretno delovno mesto.

Posebne zdravstvene zahteve so tiste zdravstvene lastnosti delavca, ki jih mora izpolnjevati, da lahko varno, zdravo in produktivno opravlja svoje delo.

Delavec mora izpolnjevati določene zdravstvene zahteve, da je lahko izpostavljen obremenitvam, tveganjem in škodljivostim, ki so prisotne na delovnem mestu.

Med posebne zdravstvene zahteve na primer sodijo: dober sluh, dobra vidna ostrina, normalno vidno polje, dobro ravnotežje, odsotnost odvisnosti od psihoaktivnih snovi, zmožnost dolgotrajnega sedenja …

Monter: ročne spretnosti, mišična moč, občutljivost rok, dober vid, razlikovanje barv, zaznavanje vonjev, brez težjih okvar hrbtenice, rok, ramen, kolen. Sposobnost prenašanja bremen. Normalna zaznavna funkcija rok, dobra moč v rokah, normalna finomotorika prstov rok, normalen sluh, sposobnost vožnje avtomobila in kombija, sposobnost dela na višini, odsotnost odvisnosti od psihoaktivnih snovi, odgovornost, sposobnost pisne in ustne komunikacije.
Rubrike izpolnite glede na potrebe in značilnosti konkretnega delovnega mesta. Npr., če sicer vaši monterji opravljajo delo na višini, poslani delavec pa takega dela ne bo opravljal, potem to napišite na napotnici – npr. “ne bo opravljal dela na višini”.

Neustreznost delovnega mesta

Napišite kategorije in stanja, za katerae je delovno mesto neustrezno. Npr. ni ustrezno za mladoletne, za nosečnice in doječe matere, za osebe s težjimi okvarami hrbtenice ipd.

Monter: neustrezno za nosečnice in doječe matere, osebe s težjimi obolenji hrbtenice, rok, nog, osebe z boleznimi odvisnosti, pri slabem vidu, ki se ga ne da korigirati, nestabilno epilepsijo, nenadzorovano sladkorno boleznijo…

Pripombe delodajalca

V to rubriko nam lahko napišete dodatne informacije, za katere je pomembno, da nanje posebej opozorite.

Sem napišete, da želite, da se opravi test na prisotnost psihoaktivnih snovi (v kolikor ta ni del določenega osnovnega pregleda), da oseba prihaja na kontrolni pregled ipd.

izpolnjevanje napotnice in zdravstveni pregledi zaposlenih – povzetek

Ustrezno izpolnjena napotnica je pogoj za vsebinsko ustrezen zdravstveni pregled in izdajo zdravniškega spričevala. Pomembno je, da so na napotnici navedena vsa pomembna tveganja, obremenitve in zahteve, ki se pojavljajo na konkretnem delovnem mestu, zaradi katerega je bil zaposleni poslan na pregled.

Podlaga za izpolnitev podatkov na napotnici je izjava o varnosti z oceno tveganja (t.i. ocena tveganja), v kateri je specialist medicine dela opredelil posebne zdravstvene zahteve za posamezna delovna mesta ter obsege in roke zdravstvenih pregledov.

Ustrezni zdravstveni pregledi zaposlenih so zelo pomembni za ohranjanje zdravja in delazmožnosti zaposlenih, pri čemer je ključnega pomena dobro sodelovanje delovne organizacije s pooblaščenim izvajalcem medicine dela.